Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Prop. 146 L (2016-2017), Innst. 173 L (2017-2018)