Ung ufør eller ei?

Om ung ufør, som er en egen kompensasjonsordning og tilleggsberegning i folketrygden for de av oss som har blitt arbeidsuføre før fylte 26, står det her å lese, klippet fra Nav.no sine sider på internett:

For å få innvilget rettigheter som ung ufør, gjelder disse tre vilkårene:

  • Du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk.
  • Lege eller spesialist har klart dokumentert at sykdommen førte til uførhet før du fylte 26 år.
  • Du søker om uføretrygd før du fyller 36 år, hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år

Sivilstanden din avgjør hva du kan få i minsteytelse som ung ufør:

  • Lever du sammen med en ektefelle, partner eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 296 529 kroner.
  • Er du ung enslig, er minste årlige uføretrygd 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 324 398 kroner.

Utbetalinger som hører til rettigheter som ung ufør, gjelder fra du fyller 20 år.

Men: Det er fullt mulig at det er noen slags sosial regel eller noe annet aspekt jeg har misoppfattet her, så jeg ønsker velkommen en eller annen tolking angående dette jeg har tenkt å ta opp nå, i anledning det alvorlighetskriteriet ved ung ufør-paragrafen(e) i folketrygden. Fordi det kan angå mange.

Hvorfor er da ikke dette en egen sak for politisk diskusjon, og hvorfor ignorerer man det bare?

Og ikke minst, HVA utgjør en alvorlig grad av eksempelvis asperger syndrom, og hvordan avgjøres det om man har en alvorlig grad av asperger syndrom?
Grunnen til at jeg lurer på dette, er at dette har mange med asperger (og en hel haug andre mennesker, også) problemer med å få utløst rettigheter til, det med beregning av AAP og uføretrygd etter ung ufør-paragrafen i folketrygden. Nav sin praksis har dessuten blitt vurdert til å være for streng, her av saksbehandler i Juss-formidlingen Emma Kristine Lausund

https://www.advokatbladet.no/nyheter/navs-praksis-ved-behandling-av-ung-ufor-tillegg-er-for-streng/158260

Og jeg sikter da til et rundskriv i folketrygden som har vært der lenge, og som jeg mener jeg skrev inn til stortinget om allerede i 2008, og der det står at man skal ha en «alvorlig grad» av asperger syndrom for å få beregnet uføretrygd etter ung ufør-paragrafen, selv om det altså innvilges uføretrygd uansett.

Sånn at dette må vel da primært være et sparetiltak, og jeg setter store spørsmålstegn ved hvordan dette altså avgjøres, det med hvem som faller innunder, og hvem som faller utenfor ung ufør-paragrafen. Hva angår alle sykdommene eller tilstandene som er listet opp i rundskrivet, altså ikke bare ved autismetilstander.

Dette skrivet i tidsskriftet for legeforeningen omhandler rundskrivet med innhold om hvem som har rettigheter til ung ufør:

https://tidsskriftet.no/2001/08/rett-og-urett/hvem-er-unge-ufore

Og jeg etterlyser også et godt svar på hvorfor vi har to typer beregninger av uføretrygd/AAP for folk som har en alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse/tilstand/lyte/skade, alvorlig nok til å få utløst rettighet til uføretrygd, og som har oppstått før fylte 26 år?!

Begrunnelsen som alltid har vært for ung ufør paragrafen er at folk som har blitt uføre før fylte 26 år skal få en inntekt som er til å leve av, selv om man ikke har hatt mulighet til, selv, å tjene opp pensjonspoeng fordi man ble ufør i så ung alder.

https://youtu.be/ymgYEQgSqLI

0g jeg oppfatter den likegyldigheten fra begge sider, også den politiske venstresiden, som pussig, det trigger min sosiale rettferdighetssans, samt at det får meg til å lure på hva jeg gjør feil, annet enn å være omstendelig, da, noe jeg stadig vekk har blitt kritisert for både før jeg fikk asperger diagnose, og etter at jeg ble diagnostisert med det da jeg var 35 år gammel.

Og jeg HAR uføretrygd beregnet etter ung ufør paragrafen, det har aldri vært noe stridsmål rundt det hva angår meg, trygdelegen uttrykte derimot forbauselse over at jeg ikke hadde blitt diagnostisert tidligere. Jeg har ung ufør fordi jeg har kombinasjon invalidiserende angst og asperger (tror man, da, skjønt senere uttrykte en nevropsykolog at angsten min kanskje også var innenfor asperger syndromet, og selv vet jeg ikke hva som er hva). Bare at kognitiv terapi gjorde at angsten min ble verre, noe som heller ikke er uvanlig, derfor har psykiatrien da også sluttet, ettersom jeg har skjønt, å benytte kognitiv terapi dersom man er på autismespekteret.

Siden, i 2011, ble jeg også diagnostisert med en sjelden fysisk sykdom, polykondritt (betennelse i bruskvev), som jeg har slitt med symptomer av siden 18 års alder, men det er en annen historie. Bruskvevsbetennelsen har sendt meg til medisinsk utredning og også innleggelser flere ganger, en gang med hva de først trodde var lungebetennelse, en annen gang med betennelse i hjerteposen, jeg har også hatt hjerteinfarkt (som sannsynligvis ikke kommer direkte av polykondritten). Og jeg har artritt som gir smerter, og svir i øynene på grunn av stadig tilbakevendende øyebetennelser. Og bruker daglig en del medisiner, deriblant små mengder av kortison og cellegift for å ta vekk de verste symptomene hva polykondritten angår.

Polykondritt kan forekomme i luftveiene og også påvirke hjerte-kar-systemet, samt sette seg hvor som helst i kroppen hvor bruskvev befinner seg (ørene, luftveiene, leddene, nesen, muligens også påvirke hjerteklaffene). 

https://vaskulitt.no/relaping-polychondritt/

Og bruskvevs-sykdommen min utløses av stress (fysisk og/eller, tror jeg, psykisk).

Første gang jeg oppsøkte lege for dette var så vidt jeg kan huske da jeg var 18 eller 19 år gammel, jeg hadde da hatt «forkjølelse» i flere måneder, med hoste, mye slim og oppkast av slim på grunn av hosten, og trodde selv det kanskje var astmabronkitt, noe det ikke var. Jeg har verken astma eller bronkitt. Eller kols, for den del. En gang ble jeg også behandlet med et astmapreparat som en sykehuslege satte meg på, og som gjorde at jeg samme natta nesten ikke fikk puste, fordi jeg ikke fikk hostet opp slim, det var en svært ubehagelig opplevelse.

Om kognitiv terapi: https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/#

Her et tilfeldig søk i trygderetten (skjermdump 18.04.23, med 8443 treff i trygderetten.no sine kjennelser rundt det med ung ufør, på internett):

Finnes det noe slags kostnadsanslag hvor mye det koster samfunnet, forresten, å rettsbehandle alt dette i trygderetten, og eventuelt, ved fortsatte anker, senere i lagmannsrett, og eventuelt senere i høyesterett?

Og hva med retten til en rettsprosess angående dette, er den til stede? Får man fortsatt økonomisk støtte til dette, fri rettshjelp, dersom man må bringe det videre i rettssystemet?

Og kan noen gi et kostnadsoverslag hvor mye dette måtte koste i form av menneskelige lidelser, mon tro, det å måtte kjøre sin sak gjennom rettssystemet? Altså menneskelig lidelse, både av mental og fysisk årsak?

Litt om utredningsprosess for autismediagnoser:

Det med gradering av autisme, det er i seg selv vanskelig, fordi alle former for autisme er syndromer, og sammensetningen av de forskjellige hjernekomponentene kan være svært forskjellig fra person til person, og slett ikke alt blir registrert, heller, så vidt jeg kan skjønne, i løpet av en utredningsprosess.

For å gjøre det, så måtte man sannsynligvis ha observert en person privat, og gjerne over flere dager, og hele døgnet, og det gjøres ganske enkelt ikke, vet jeg, i hvert fall sjeldent med voksne mennesker, og hva barn angår, så baserer man seg i stor grad på foreldres observasjoner. Sånn at å gradere blir vanskelig, når man snakker om forskjellen på epler og appelsiner. Også altså, antakeligvis, dersom jeg har skjønt det rett uten å være noen fagperson, innenfor en og samme diagnose.

Om rettigheter:

Se her, eventuelt kan kanskje også fastlege, psykolog/psykiater / psykisk helsetjeneste samt koordineringstjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelser, i kommunen der du bor, hjelpe deg å komme fram til gode relevante tiltak. Sånn som tilrettelegging hjemme, sosialt blant andre, og kanskje i arbeid, eller i forhold til trygdeordninger.

Har du vansker med å få opp linken, så er linken denne: https://autismeforeningen.no/m%C3%A5lgrupper/diagnostiserte/#IP_og_Koordinator

NB: linkene til nettsteder som oppgis må antakeligvis søkes opp på nytt, hvis de har blitt flyttet eller fjernet/redigert siden jeg skrev dette innlegget. Eksempelvis under det som er skrevet over om rettigheter. Her er imidlertid link til autismeforeningen i Norge: https://autismeforeningen.no/ og til Nevromangfold Norge: https://www.nevromangfold.org/

Litt om autisme/asperger

Ca 1% av befolkningen tilhører, til en hver tid, autismespekteret, og den vanligste diagnosen, da, har jeg skjønt det som, er asperger syndrom. Her dr. Tony Attwood om det, i forbindelse med Greta Thunberg: https://www.youtube.com/watch?v=VWAkNEws5Pk

Og her om andre jenter/kvinner med asperger syndrom, også av dr. Tony Attwood:

Asperger syndrom/autisme er et syndrom og kan bestå av en rekke handikapp. Det er ikke noen sykdom, det er ikke smittsomt, det skyldes ikke forurensning, sprøytemidler, tungmetaller eller vaksiner, det er medfødt, og det kan ikke kureres!

«It’s a different form of perception, thinking, learning and relating, but it is not a mental illness.»- dr. Tony Attwood. På norsk, oversatt av meg: «Det er en annen form for persepsjon, tenking, læring og det å relatere seg til andre, men det er ikke en mental sykdom» (fra den første videoen over).

Selv tror jeg at jeg har en lett grad av dette med filtreringsvansker akkurat hva det angår, dog betydningsfullt, kan være, i privat sammenheng. Går jeg ned en trapp, må jeg holde i gelenderet, det må visst også Dan Bull i denne videoen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lxi8ZU1sJ8

Det skyldes noe som fageksperter sjelden eller aldri uttaler seg noe om, men som allikevel har blitt beskrevet av noen som motorisk dyspraksi (motorisk klumsethet hva angår grovmotorikk, finmotorikk, eller begge deler).

For selvsagt bryr ekspertene seg mest om de aspekter ved autisme som angår alle andre enn den som er autistisk, ofte?…? Ikke sånn at jeg ikke bryr meg om å fungere bra sosialt, da, det gjør jeg, men dette er ikke det eneste aspektet ved autisme, autisme er multifasettert, og består som sådan av mange komponenter, det sosiale er en del av det, men bare en del, ikke hele bildet.

Min eksmann kjøpte eksempelvis i sin tid en klø-stav til meg da han gikk dyktig lei av å gjette huden min: «AU!» «Klø hardere!»

Her Amythest Schaber om sensorisk «forstyrrelse»:

https://www.youtube.com/watch?v=upU-dc19Taw

Man kan ha filtreringsvansker hva angår alt av sensoriske og andre slags inntrykk, det med å oppfatte flyktige og diffuse ansiktsuttrykk, blant annet, samtidig som asperger syndrom ofte også kan utgjøre en stor styrke hva angår konsentrasjonsevne og evne til å sette seg inn i en sak man brenner for.

Sånn at det er kanskje (men bare kanskje, det kommer an på om man kan inngå i helt ordinært arbeidsliv eller om man må ha tilrettelegging) ikke noen selvfølge at alle mennesker med ASD skal ha uføretrygd, men noen trenger det, jeg er selv en av de, og statistikk på området, i den grad den eksisterer, sannsynliggjør at ca. 80 % av mennesker med ASD får innvilget uføretrygd.

Og jeg, personlig, har litt nedsatt utførelsesIQ (og nonverbale lærevansker som hører innunder dette, ettersom jeg har skjønt ut i fra hva nevropsykologen min forklarte meg). Analyserer sosiale situasjoner, det gjør jeg til gagns, ja, både før, under og etter, gjerne med repetisjoner, også.

Så kan noen svare meg?

Jeg er sta nok til å ønske et ordentlig svar på dette! Stahet kan være en god egenskap å ha, det, i hvert fall delvis.

Eminem, som muligens også har aspergers syndrom, kom etter sigende ut av «asperger-skapet» i 2013 med låta Wicked ways. Jeg vet imidlertid ikke om han har noen offisiell asperger/autismespekterdiagnose. Her sangen Legacy av Eminem:

https://www.youtube.com/watch?v=7csKaIhn8NY

Se også:

https://www.dagbladet.no/kultur/aap-er-et-lys-i-morket-for-min-datter/71733912?fbclid=IwAR1Z8kHTme_j3MAN-K9WzEC10RnPt3bd9y7s7u6veDRsJ9GxvG5USQ9-lUc

og gjerne også:

https://www.vg.no/spesial/2019/luftmadrassen/ https://autisticadvocacy.org/stoptheshock/

Og angående #neurodiversity og #diversity her også Eminem:

https://www.youtube.com/watch?v=QbYXwtIxxQc

og «Is homosexuality rationally justified?»:

https://www.youtube.com/watch?v=dN5IBiF4l00

(denne har jeg tatt med på grunn av tenkemåten i forbindelse med en debatt).