Vepsen: Trollet som solte seg, av Tor Bach

http://www.vepsen.no/2013/04/trollet-som-solte-seg/?fbclid=IwAR3u1uj4MnXTB7NkiEYiPYvw4WxAfAl1FnzViAYmTk3hLBKuVImPgOlx1k4