Fremhevet

Ung ufør eller ei?


Ung ufør er en beregningsmodell og en kompensasjonsordning innenfor den norske folketrygden, for folk som har blitt uføre før fylte 26 år.

Men: Det er fullt mulig at det er noen slags sosial regel eller noe annet aspekt jeg har misoppfattet her, for jeg har selv asperger, så jeg ønsker velkommen en eller annen tolking angående dette jeg har tenkt å ta opp nå. Fordi dette her, det kan angå mange.

Dette er det mange som opplever vansker angående å få oppfylt rettighet til i NAV-systemet, uvisst av hvilken grunn, tror jeg.

Nav sin praksis har blitt vurdert til å være for streng, her av saksbehandler i Juss-formidlingen Emma Kristine Lausund

https://www.advokatbladet.no/nyheter/navs-praksis-ved-behandling-av-ung-ufor-tillegg-er-for-streng/158260

Og jeg sikter da til et rundskriv i folketrygden som har vært der lenge, og som jeg mener er blodig urettferdig i utgangspunktet, og der det står at man skal ha en «alvorlig grad» av eksempelvis asperger syndrom for å få beregnet uføretrygd etter ung ufør-paragrafen, selv om det altså innvilges uføretrygd uansett.

Sånn at dette må vel da primært være et sparetiltak, og jeg setter store spørsmålstegn ved hvordan dette altså avgjøres, det med hvem som faller innunder, og hvem som faller utenfor ung ufør-paragrafen. Hva angår alle sykdommene eller tilstandene som er listet opp i rundskrivet, altså ikke bare ved autismetilstander.

Dette skrivet i tidsskriftet for legeforeningen omhandler rundskrivet med innhold om hvem som har (og ikke har) rettigheter til ung ufør:

https://tidsskriftet.no/2001/08/rett-og-urett/hvem-er-unge-ufore

Om ung ufør-tillegget i folketrygden står det å lese på NAV sine sider:

For å få innvilget rettigheter som ung ufør, gjelder disse tre vilkårene:

Du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk.

Lege eller spesialist har klart dokumentert at sykdommen førte til uførhet før du fylte 26 år.

Du søker om uføretrygd før du fyller 36 år, hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år

Sivilstanden din avgjør hva du kan få i minsteytelse som ung ufør:

Lever du sammen med en ektefelle, partner eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 296 529 kroner.
Er du ung enslig, er minste årlige uføretrygd 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 324 398 kroner.
Utbetalinger som hører til rettigheter som ung ufør, gjelder fra du fyller 20 år.

SÅ: Hvorfor er ikke dette en egen sak for politisk diskusjon?
Og ikke minst, HVA utgjør en alvorlig grad av eksempelvis asperger syndrom, og hvordan avgjøres det om man har en alvorlig grad av en sykdom, skade eller lyte?
Grunnen til at jeg lurer på dette, er at dette har mange med (fortsatt eksempelvis asperger) problemer med å få utløst rettigheter til, det med beregning av AAP og uføretrygd etter ung ufør-paragrafen i folketrygden.

Her et tilfeldig søk i trygderettens kjennelser med søkeordene ung ufør asperger (skjermdump av i dag, den 18.04.23, med 3 av i alt 703 treff, skjerm-dumpet jeg tok viser bare første side, som passer innenfor dataskjermen min, kilden finner du her: https://trygderetten.no/):

Her er et tilsvarende søk i trygderetten sine kjennelser, da kun med ung ufør som søkeord (dette fikk hele 8443 treff i dag den 18.04.2023) :

Finnes det noe slags kostnadsanslag hvor mye det koster samfunnet, forresten, å rettsbehandle alt dette i trygderetten, og eventuelt, ved fortsatte anker, senere i lagmannsrett, og eventuelt i høyesterett?

Og kan noen gi et kostnadsoverslag hvor mye dette måtte koste i form av menneskelige lidelser, mon tro, det å måtte kjøre sin sak gjennom rettssystemet?

Og jeg etterlyser også og altså et godt svar på hvorfor vi har to typer beregninger av uføretrygd/AAP for folk som har en alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse/tilstand/lyte/skade, alvorlig nok til å få utløst rettighet til uføretrygd, og som har oppstått før fylte 26 år?!


For det har jo ikke alltid vært sånn! Før 2001 så eksisterte nemlig ikke det alvorlighetskriteriet. Et alvorlighetskriterium som det altså i grunnen kan diskuteres rundt i seg selv… for alvorligheten skal jo da allerede vært vurdert, den, ellers ville man jo ikke ha fått innvilget uføretrygd?

Begrunnelsen som alltid har vært for ung ufør paragrafen er at folk som har blitt uføre før fylte 26 år skal få en inntekt som er til å leve av, selv om man ikke har hatt mulighet til, selv, å tjene opp pensjonspoeng fordi man ble ufør i så ung alder.