NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/?ch=1